Medezeggenschapsraad
 
Aan de school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden. Dit is een door de wet ingesteld orgaan, dat zich bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De Medezeggenschapsraad [MR] ziet er op toe, dat de dagelijkse gang van zaken en de beleidsvoornemens voor de komende jaren correct verlopen.
 
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in en om de school; op ouderniveau, op team- & directieniveau en op bestuursniveau. De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.
De MR gebruikt hiervoor het reglement voor de medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het bestuur van de OBS Ekenrooi is vastgesteld.
 
De MR heeft volgens dit reglement een aantal verplichtingen en bevoegdheden.
De MR is bevoegd om alle onderwerpen die met de school te maken hebben te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door iedere ouder en ieder teamlid worden bezocht. De MR bestaat uit 6 personen; drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De zittingsduur is drie jaar.
De voorzitter van de MR is telkens een ouder en de secretaris telkens een teamlid. 

OBS Ekenrooi is één van de 15 scholen van stichting RBOB De Kempen. Alle 15 scholen zijn vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Ieder afzonderlijke MR heeft 1 vertegenwoordiger, één ouder of één lid van het team, in de GMR. De GMR behartigt de belangen van alle scholen tezamen vanuit een bovenschools perspectief. De GMR heeft de algemeen directeur als adviserend lid aan tafel. Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft ook een adviserende rol.
 
Afhankelijk van het onderwerp hebben de MR en de GMR een advies- of een instemmingbevoegdheid. Bij adviesrecht moeten de MR of de GMR gehoord worden, maar kan de directie, het team of het bestuur een advies ter harte nemen of naast zich neer leggen. Bij instemmingsrecht hebben de directie, het team en het bestuur vooraf instemming van de MR of de GMR nodig om een besluit uit te kunnen voeren. Hiermee hangt samen, dat de directie, het team en het bestuur tijdig de MR of de GMR moet informeren omtrent haar plannen.

De leden van de MR zijn:
Namens de ouders:

     
      
           Tom Janssen                               Remco  Obbing                             Maarten Evertse         

Namens het team:


Janine Aertse                             Esther Buelens                 Jeroen Gerrits

De MR van OBS Ekenrooi krijgt graag input en feedback vanuit haar achterban. MR leden kunnen voor vragen en opmerkingen persoonlijk benaderd worden.

De geplande activiteiten van de MR van dit schooljaar zijn te vinden in het MR activiteitenplan 2022-2023

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:
- 18 oktober 2022 
- 7 november 2022 jaarvergadering
- 29 november 2022
- Nader te bepalen

Notulen schooljaar 2022-2023

- 18 oktober 2022
- 7 november 2022
- 29 november 2022