Medezeggenschapsraad
 
Aan de school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden. Dit is een door de wet ingesteld orgaan, dat zich bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De Medezeggenschapsraad [MR] ziet er op toe, dat de dagelijkse gang van zaken en de beleidsvoornemens voor de komende jaren correct verlopen.
 
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in en om de school; op ouderniveau, op team- & directieniveau en op bestuursniveau. De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.
De MR gebruikt hiervoor het reglement voor de medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het bestuur van de OBS Ekenrooi is vastgesteld.
 
De MR heeft volgens dit reglement een aantal verplichtingen en bevoegdheden.
De MR is bevoegd om alle onderwerpen die met de school te maken hebben te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door iedere ouder en ieder teamlid worden bezocht. De MR bestaat uit 6 personen; drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De zittingsduur is drie jaar.
De voorzitter van de MR is telkens een ouder en de secretaris telkens een teamlid. De clusterdirecteur en de locatiedirecteur zijn adviseurs en vertegenwoordigen ook het bestuur.
 
OBS Ekenrooi is een van de 14 scholen van stichting RBOB De Kempen. Alle 14 scholen zijn vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Ieder afzonderlijke MR heeft 1 vertegenwoordiger, één ouder of één lid van het team, in de GMR. De GMR behartigt de belangen van alle scholen tezamen vanuit een bovenschools perspectief. De GMR heeft de algemeen directeur als adviserend lid aan tafel. Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft ook een adviserende rol.
 
Afhankelijk van het onderwerp hebben de MR en de GMR een advies- of een instemmingbevoegdheid. Bij adviesrecht moeten de MR of de GMR gehoord worden, maar kan de directie, het team of het bestuur een advies ter harte nemen of naast zich neer leggen. Bij instemmingsrecht hebben de directie, het team en het bestuur vooraf instemming van de MR of de GMR nodig om een besluit uit te kunnen voeren. Hiermee hangt samen, dat de directie, het team en het bestuur tijdig de MR of de GMR moet informeren omtrent haar plannen.

De leden van de MR zijn:
Namens de ouders:

     
           Floris Schoots             Nelis van Lierop           Frank Oolbekkink
            

Namens het team:

- Marijke Timmermans
- Jeroen Gerrits
- Mariëlle Koppens


Vergaderdata schooljaar 2019-2020 Starttijd: 19.30 uur

maandag 23 september 2019
woensdag 20 november 2019
dinsdag 14 januari 2020
donderdag 12 maart 2020
woensdag 6 mei 2020
maandag 22 juni 2020

Notulen schooljaar 2019-2020
-september 2019

Notulen schooljaar 2018-2019:

-augustus 2018
-september 2018
-december 2018 
-februari 2019
-april 2019
-juni 2019