Introductie                                                                                                                                                               
Op onze school hebben we een Oudervereniging (OV). De belangrijkste taak van de Oudervereniging is het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen en belangenbehartiging van en naar de ouders, het onderwijsteam en de Medezeggenschapsraad. Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die door de Oudervereniging worden georganiseerd of worden ondersteund:
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Carnavalsviering
  • Lenteviering
  • Koningsspelen
  • Musical & Schoolfeest
  • Versiercommissie
  • Coördinatie ouderhulp op school

Advies

Naast deze activiteiten heeft de OV een adviserende functie naar de MR, het onderwijsteam en de schooldirectie. Alle OV-leden zijn natuurlijk ook altijd aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen. De namen van de OV-leden treft u hieronder aan.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de OV worden bekostigd uit een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is tijdens de jaarvergadering van de OV de ouderbijdrage op € 39,00 per kind vastgesteld. Deze bijdrage stelt de OV in staat allerlei leuke sfeervolle activiteiten te organiseren in samenwerking met het team en met hulp van vele ouders. Wij verzoeken alle ouders hun bijdrage over te maken op IBAN NL58RABO0101148089 ten gunste van de Oudervereniging OBS Ekenrooi in Waalre. 

Ouderhulp

Voor het organiseren van al deze activiteiten is ouderhulp onmisbaar. Elk jaar zijn er naast de vaste activiteiten talloze momenten waarop vrijwillige ouderhulp dringend gewenst is zoals bij handvaardigheidslessen, crea-ochtenden en begeleiding bij excursies. Mocht u willen bijdragen aan de activiteiten van de OV, dan bent u van harte welkom. Deze worden tijdig aangekondigd in 'De Bekekenrooi' of via Parro. Op dat moment worden tevens de ouders per groep benaderd door de groepsouders voor medewerking aan de activiteiten. 

Vergaderingen

De Oudervereniging komt 8x per jaar bij elkaar voor overleg. Deze OV-vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouder van harte welkom. Wij staan open voor allerlei suggesties, tips e.d. U kunt uw opmerkingen aan ons persoonlijk kwijt, of op ons e-mailadres: ovobsekenrooi@rbobdekempen.nl. Juist de betrokkenheid van vele ouders resulteert in een fijne sfeer op school, we zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het OV team komen versterken. Als Oudervereniging vinden we dit heel belangrijk want dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. De data van de vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt in de activiteiten-kalender. 
De vergaderingen starten om 20.00 uur.

Bestuur en leden

Het lidmaatschap van de OV staat open voor alle ouders. De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de OV tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur van de OV, ofwel de ouderraad, bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 ouders van kinderen uit verschillende groepen. Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het dagelijks bestuur:


 

Mischa
Moeder van Luna uit groep 8
en Bex bij de Happies                  
 

Voorzitter

Joyce
Moeder van Thomas uit groep 8,
Nienke uit groep 7 en 
Jasper uit groep 4

Vicevoorzitter en secretaris

Elly
Moeder van Alexander uit groep 8
 

Penningmeester

Lobke
Moeder van Arne uit groep 8


Ghislaine
Moeder van Thijs uit groep 8
en Lukas uit groep 7


Janine
Moeder van Bieke uit groep 4


Saskia
Moeder van Daniek uit groep 6
en Eline uit groep 5


Lizette
Moeder van Mees uit groep 4


Kim
Moeder van Puk uit groep 6
en Lex uit groep 4